Recent Submissions

 • Thumbnail

  Türk Hukukunda Cinsiyet Değiştirme 

  ÖZCAN KONAKÇI, Zeynep Büşra (2019-12-20)
  Çalışmanın konusu esas olarak Türk Hukukunda Cinsiyet Değiştirmedir. Cinsiyet değişikliği kavramı transseksüel ve hermafrodit bireyler bakımından mümkün olup, bir dizi plastik cerrahi operasyonunu ifade etmektedir. Cinsiyet ...
 • Thumbnail

  Türk Hukukunda Sigorta Sözleşmesi 

  ATALAY, Merve (2019-12-20)
  Çalışmanın konusunu Türk Hukukunda sigorta sözleşmesi oluşturmaktadır. Çalışmada teorik olarak tüm sigorta türlerine uygulanan Türk Ticaret Kanunu'nda düzenlenmiş genel hükümler incelenmiştir. Türkiye'de sigorta sözleşmesinin ...
 • Thumbnail

  Anonim Ortaklıkta Pay Sahibinin Kâr Payı Hakkının Sınırlandırılması 

  ÇELİK, Gani (2019-12-20)
  Pay sahiplerinin sahip oldukları birikimlerini ya da malvarlığı değerlerinden herhangi birini anonim ortaklığa sermaye yatırımı olarak getirmesindeki temel amaç, ortaklığın elde edeceği kârdan pay alabilmektir. Gerçekten ...
 • Thumbnail

  Ticari Uyuşmazlıkların Arabuluculuk Yöntemi İle Çözülmesi 

  KÖKBUDAK, Cihan (2019-12-20)
  22.06.2012 Tarihinde yayınlanan, 22.06.2013 tarihinde yürürlüğe giren Hukuk Uyuşmazlıklarında Arabuluculuk Kanunu, m.1/2 uyarınca, yabancılık unsuru taşıyanlar da dahil olmak üzere, tarafların üzerinde serbestçe tasarruf ...
 • Thumbnail

  Sigorta Sözleşmelerinde Sigorta Ettirenin Beyan Yükümlülüğü 

  GÜLMEZ, Merve (2019-12-20)
  Sigorta sözleşmeleri sürekli borç ilişkisi doğuran sözleşmeler olduğu için sigorta ettiren sözleşmenin yapılmasından başlayarak sona ermesine kadar birtakım hususları sigortacıya bildirmekle yükümlüdür. Sigorta sözleşmelerinde ...
 • Thumbnail

  Kambiyo senetlerinde geçersizlik defileri 

  DOĞAN, Özgür (2019-12-20)
  Kambiyo senetleri, emre yazılı olması durumunda kamu güvenini haizdir. Aynı şekilde hamiline yazılı çek de kamu güvenini haizdir. Bu yüzden emre yazılı kambiyo senetleri ve hamiline yazılı çekte defilerin ileri sürülmesi ...
 • Thumbnail

  Türk Hukukunda Boşanma Sebepleri ve Kusurun Etkisi 

  BOZDAĞ, Cahide Işil (2019-12-20)
  Bu çalışmada, başta evlilik ve boşanma kavramları incelenerek, boşanma sebepleri üzerinde durulmuş ve boşanma hukuku üzerinde kusurun etkisine vurgu yapılmıştır. Bu kapsamda başta boşanma sebepleri ve bu sebepler üzerinde ...
 • Thumbnail

  İş Hukukunda İş Sağlığı ve Güvenliği Örgütlenmesi 

  OĞUR, Göktenur (2019-12-20)
  İş kazaları ve meslek hastalıkları, 18. yy. sonlarında başlayıp tüm dünyaya hızlı bir şekilde yayılan Endüstri devriminden itibaren çalışma yaşamını ilgilendiren en önemli konulardan birisi olmuştur. Hukuk, sağlık ve ...
 • Thumbnail

  RÖDOVANS SÖZLEŞMESİ 

  EMRE, Olgun (2019-12-20)
  Madenler ülkemizin en değerli kaynaklarından birisidir. Maden hukukuna ilişkin mevcut düzenlemelerle uygulamada ortaya çıkan sorunların yeteri kadar çözüme kavuşturulmadığı görülmektedir. Ayrıca rödovans sözleşmesinin ...
 • Thumbnail

  İş Kazalarından Doğan Cezai Sorumluluk 

  ÇATLI, Tanju (2019-11-20)
  Ülkemizde iş kazalarının yoğun bir şekilde gerçekleşmesi nedeniyle işverenlerin iş sağlığı ve güvenliğine ilişkin gerekli önlemleri alma yükümlülüğü yüklenmiştir. Söz konusu yükümlülüklere aykırı davranılması sonucu hukuki, ...
 • Thumbnail

  İşçinin Rekabet Etmeme Borcu 

  BÜYÜKDİLLAN, Neslihan (2019-08-09)
  İşçi ve işveren arasında iş ilişkisi kurulması ile birlikte sadakat borcu kapsamında işçinin işvereni ile rekabet etmeme yasağı ortaya çıkmaktadır. Burada rekabet yasağı kaynağını kanundan almakta olup tarafların rekabet ...
 • Thumbnail

  Ticaret şirketlerinin birleşmesinde ortaklık haklarının devamlılığı ilkesi / Principle of continuity of partnership rights at the trade companies merger 

  ÖZTÜRK ALMAÇ, Tuğçe (2018-12-12)
  Ticaret şirketlerinin birleşmesine hâkim olan ilkelerden biri olan ortaklık haklarının devamlılığı ilkesi, pay sahiplerinin birleşme öncesinde sahip olduğu mali ve ortaksal haklarının birleşme sonrasında da aynen devam ...
 • Thumbnail

  Türk iş hukukunda evde çalışma / Working at home in Turkish business law 

  MİRCAN, Hasan (2019-02-02)
  Esnek çalışmanın günümüz iş hayatında yaygın olarak kullanılması atipik çalışma şekillerinden birisi olan evde çalışmanın önemini artırmıştır. Evde çalışma hukukumuzda ilk olarak 6098 Sayılı Türk Borçlar Kanunu ile ...